Banner Slider 2 MEDIM CT phoi banner test1

Số liệu trung tâm chẩn đoán hình ảnh medlatec


 
+1 00 000

 Khách hàng/năm

+50

 Đối tác

+150

 Chuyên gia bác sĩ

+300

 Hệ thống máy CĐHA

Thông tin chẩn đoán hình ảnh