Chụp cắt lớp vi tính (CTscan)

Thận móng ngựa

Thận móng ngựa

Ngày 02/06/2023

Chụp CT lồng ngực

Chụp CT lồng ngực

Ngày 05/04/2023