Ca lâm sàng

Sán lá gan

Sán lá gan

Ngày 04/09/2023

U máu vùng cơ thang

U máu vùng cơ thang

Ngày 01/07/2023